Στο σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» που κατατέθηκε στη Βουλή την 12η Οκτωβρίου και συζητιέται σήμερα, συμπεριλήφθηκε τροπολογία με αριθμό 530/88 20.10.2020 και περιγραφή «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». Η κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης, συνοψίζεται ως εξής:

Άρθρο 1.

Με το άρθρο 1 παρέχεται ρύθμιση βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVlD-19.

Ειδικά:

Οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και τον v. 4690/2020, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 6.

Βασικές οφειλές της παρ. 1 από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/1974 (Α’ 90, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Κ.Ε.Δ.Ε.]) και τον ν. 4174/2013 (Α’ 170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας [Κ.Φ.Δ.]) επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.

Για τις οφειλές της παρ. 1, η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

Άρθρο 2.

Με το άρθρο 2 παρατείνονται οι δόσεις ρυθμίσεων πληγέντων από την πανδημία μετά το πέρας του προγράμματος της αρχικής ρύθμισης.

Η πρώτη δόση ρύθμισης από εκείνες για τις οποίες χορηγήθηκε παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και πάντως όχι πριν από την 30 η Απριλίου 2021.

Άρθρο 3.

Με το άρθρο 3 παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης πληγέντων από την πανδημία στις ρυθμίσεις των άρθρων 117 του v. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του v. 4611/2019 και των διατάξεων του ν.4469/2017, οι οποίες απωλέσθησαν.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.

Άρθρο 4.

Με το άρθρο 4 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης στους οφειλέτες.

Άρθρο 5.

Με το άρθρο 5 προσδιορίζονται οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 6.

Η δυνατότητα ρύθμισης χωρίς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και της παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την δημοσίευση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 7.

Με το άρθρο 7 αντιμετωπίζεται το θέμα της αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (Α Ι 248) μέσω της μετάθεσης της προθεσμίας της αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ μέχρι 30.04.2021, υπό προϋποθέσεις, για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν τις οικονομικές επιπτώσεις οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α..

Άρθρο 8.

Με το άρθρο αυτό αναστέλλεται η καταβολή του πέντε τοις εκατό (5%) των νοσηλίων που εισπράττουν οι ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν βάσει των διατάξεων του ΠΔ. 225/2000 (ΦΕΚ 194 Α’ ) και υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο.

Άρθρο 9 παρ. 1.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 9 παρ. 2.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 16η Ιουλίου 2020 έως την 22.8.2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται και η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων και η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 9 παρ. 3.

Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να μην καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2019 και επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέχρι την ίδια ημερομηνία αναστέλλεται και η έκδοση διαταγής πληρωμής, η λήψη πάσης φύσεως μέτρων και η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Άρθρο 9 παρ. 4.

Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας παρ. 3 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα η από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος αναστέλλονται έως την 31η Ιανουαρίου 2021 η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστική εκτέλεσης.

Άρθρο 10

Με το άρθρο αυτό απαλλάσσονται από την φορολογική επιβάρυνση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα φυσικά πρόσωπα είτε είναι ιδιώτες είτε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον για το 2020 με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, ενώ για το 2021 απαλλάσσονται τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα.

Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Άρθρο 11

Με το άρθρο αυτό μετατάσσονται στον μειωμένο συντελεστή 13% η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και η παράδοση συγκεκριμένων αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας με στόχο την μείωση της αξίας των αντικειμένων τέχνης και ως εκ τούτου την βελτίωση της τιμής τους, την ενίσχυση της αγοράς και τον εμπλουτισμό στον χώρο, των έργων τέχνης και αρχαιοτήτων αλλά και των συλλογών τους.

Άρθρο 12

Με την αναστολή καταβολής του ποσοστού 0,5% επιδιώκεται η ενίσχυση του ανθρωπιστικού και πολιτιστικού έργου των φορέων αυτών, οι οποίοι εν μέσω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από τις αρχές του 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού, συμβάλλουν με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο στο κοινωνικό σύνολο.

H περ. α΄ της ενότητας Β’ του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) αναστέλλεται για δωρεές που πραγματοποιούνται από την Ψήφιση του νόμου μέχρι τις 31.12.2021. Για το χρονικό διάστημα της παρούσας τα νομικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 απαλλάσσονται από τον φόρο δωρεάς.

Άρθρο 13

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση οικογενειών με ανήλικα τέκνα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών, η τόνωση της αγοράς ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας εν γένει.

Ειδικά, το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α’ 238), διαμορφώνεται ως εξής:

«Αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονται οι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70) τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (25) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά τριάντα (30) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.»

Δείτε το σύνολο της τροπολογία με αριθμό 530/88 20.10.2020 στο σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»