Προκλήσεις και ευκαιρίες από την οδηγία για δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Μιλώντας για τις νέες εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, σημειώνει ότι οι εταιρείες έχουν υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία φέρει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ