Ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ φορέα παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και το χρηματοδοτήθηκε για αυτόν το σκοπό με πόρους 547.248 € από το ΕΣΠΑ.

Εντός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης θα δημιουργηθεί μια δομή θα παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Πρόκειται για τη στρατηγική με την οποία η Περιφέρειά ΑΜΘ υποστηρίζει τη σύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τους φορείς της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης:

– θα συντάσσει εκθέσεις και θα υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πορεία και τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Στρατηγικής RIS3

– θα έχει την ευθύνη για τη διαδικασία αξιολόγησής της

– και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίησή της, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.