Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για την απαγόρευση αλιείας της καραβίδας σε λίμνες και ποτάμια μέχρι τις 15 Μαΐου καθώς ” είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής και των φυσικών πληθυσμών της αυτόχθονης καραβίδας του γλυκού νερού (πετροκαραβίδα Austropotamobius torrentium)”.

Όπως αναφέρει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, κος Γιάννης Αμαξόπουλος, σε περιπτώσεις παράβασης της απαγόρευσης “θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με το αρθ. 9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/92, όπως επιβολή προστίμου, κατάσχεση και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων, των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.”