Ως επικεφαλής εταίρος συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης στο έργο συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – WRESTLE». Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο Δήμος Ξάνθης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), η ΜΚΟ «SWPIC» από το Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας και ο Δήμος Κρέσνα.

Στόχο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το κοινό σύστημα θα διευκολύνει την προστασία της ποιότητας/ ποσότητας των υδάτων και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις. Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τη διατήρηση των υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, τη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους των δικτύων πόσιμου νερού και άρδευσης, την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων και την αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.

Το ευρύ κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και τις δράσεις του έργου από τον ιστότοπο αλλά και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι είναι https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/el/, https://www.facebook.com/wrestle.project/, https://twitter.com/WrestleProject και https://www.instagram.com/wrestle_project/.

Επιπλέον, στοχεύοντας στην ενίσχυση της βιώσιμης στάσης απέναντι στους υδάτινους πόρους, το έργο προωθεί την «πράσινη συμπεριφορά» σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς της περιοχής μέσω μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία που στοχεύει στην καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς τόσο ως προς την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων όσο και για την πρόληψη της ρύπανσης και την υποβάθμιση της ποιότητας/ποσότητας απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε συγκεκριμένο κοινό-στόχο.

Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχουν σχεδιαστεί ηλεκτρονικά πανό τα οποία συμβάλλουν στη διάδοση του έργου, την επίτευξη του κύριου στόχου αλλά και τονίζουν τη σημασία του νερού. Τα πανό θα δημοσιευθούν σε τοπικές ιστοσελίδες από τον κάθε εταίρο. Επιπλέον δράσεις θα πραγματοποιηθούν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει τις δύο χώρες.

Τέλος, το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014- 2020» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.